Garantievoorwaarden


Uw Camper op Maat garandeert dat de geleverde onderdelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de onderdelen die eigenschappen bezitten die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig zijn. Voor alle geleverde apparatuur geldt de fabrieksgarantie vanaf datum levering.

Indien het geleverde product en/of de verrichte dienst niet voldoet aan de garantie, zal Uw Camper op Maat, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot kosteloze vervanging of herstelling. De aanpassing, vervanging of herstelling geschiedt op de werkplaats te Hengelo en nimmer op locatie.

Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging, daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de klant.